Başvuru ve Dilekçe Örnekleri

YENİ YAZARKASA ALIM İŞLEMLERİ

1.ADIM: İşyeri açılışını yapınız.

2.ADIM: ÖKC alabilmek için vergi dairesine başvurunuz.

“ÖKC İZİN YAZISI” ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ”

……………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…/…/200…

Dairenizin………………………………………………..Vergi Numaralı Mükellefiyim.

…../…./200.. Tarihinde………………………………………… İşi Yapmak Üzere

Merkez/şube Açtım. 3100 Sayılı Kanun Gereğince, İlgili Perakende Satışlarım İçin Tarafınızdan
……. Adet Ödeme Kaydedici Cihaz Alabilmem İçin Tarafıma İzin Belgesi Verilmesi Husunda
Gereğini Bilgilerinize Arz Ederim.

Ödeme Kaydedici Cihazın Kullanılacağı Adres:

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

SAYGILARIMIZLA…

Kaşe / İmza

3.ADIM: İzin yazısı aldıktan itibaren 15 gün içinde yazarkasa alarak gerekli evraklarla vergi dairesine müracaat etmeli, “ÖKC Levhası” almalısınız.

4.ADIM: İşe başlama tarihinden sonra yazarkasa alma süresi 30 gündür. Bu süre içerisinde vergi dairesinden alınan ÖKC (ÖDeme Kaydedici Cihaz” İzin Yazısı ile ORALLAR ltd’e başvurunuz. (Bkz: 50 Seri No’lu Tebliğ)

5.ADIM: ORALLAR ltd’den amaçlarınıza ve beğeninize hizmet eden yazarkasayı satın aldıktan sonra yazarkasanızı kullanabilmek içinn bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden ÖKC Levhası almanız gerekmektedir.
ÖKC Levhası Alabilmek İçin Gerekli Evraklar:
* Ruhsatname
* Ruhsatname fotokopisi
* Fatura ve fotokopisi
* 1 nolu fiş

YAZARKASAYI GEÇİCİ KULLANIM DIŞI BIRAKMA İŞLEMLERİ

1.ADIM: Mükellefler, yetkili servise başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettireceklerdir.
Servise Başvururken Gerekli Belgeler:
* Ruhsatname
* İşyeri Kapanış Tutanağı (Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden alınacaktır.)

2.ADIM: Mükellef, servis tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde; servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ÖKC Levhası ile birlikte vergi dairesine müracaat ederek cihazlarının kaydını sildirecektir.

Mükellefler, işi bırakma veya sair nedenlerle cihazlarını ileride tekrar kullanmak veya satmak amacıyla yazarkasalarını geçici olarak kullanım dışı bırakabilirler. İşi bırakma nedeniyle yapılacak geçici kullanım dışı bırakma işlemleri, işi bırakma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

GEÇİCİ KULLANIM DIŞI BIRAKILAN ÖKC’NİN YENİDEN KULLANIMA AÇILMA İŞLEMLERİ

Geçici olarak kullanım dışı bırakılan cihazın tekrar kullanılmak istenmesi halinde;
(Bkz: 60 Seri No’lu Tebliğ)

1.ADIM: Mükellef bağlı bulunduğu vergi dairesinden ÖKC İzin Yazısı ile ORALLAR ltd ‘e başvuracaktır. “ÖKC İZİN YAZISI” ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ”

………………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…/…/200…

Dairenizin………………………………………………..Vergi Numaralı Mükellefiyim.

…../…./200.. Tarihinde………………………………………… İşi Yapmak Üzere

Merkez/şube Açtım. 3100 Sayılı Kanun Gereğince, İlgili Perakende Satışlarım İçin Tarafınızdan
……. Adet Ödeme Kaydedici Cihaz Alabilmem İçin Tarafıma İzin Belgesi Verilmesi Husunda
Gereğini Bilgilerinize Arz Ederim.

Ödeme Kaydedici Cihazın Kullanılacağı Adres:

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

SAYGILARIMIZLA…

Kaşe / İmza

2.ADIM: Servis yazarkasayı çalışır hale getirecek ve tekrar mühürleyecektir. Bu işlemi takiben servis tarafından mali hafıza raporu alınıp tutanak düzenlenerek mükellefe verilecektir.

3.ADIM: Mükellef, tutanağın düzenlendiği tarihtan itibaren 15 gün içinde; tutanak, mali hafıza raporu, ruhsat fotokopisi ve 1 nolu fiş ile birlikte vergi dairesine müracaatla cihazını kaydettirecek, cihaza ait levhayı almak suretiyle cihazı kullanmaya başlayacaktır.

YAZARKASA DEVİR İŞLEMLERİ

1.ADIM: ÖKC devralmak isteyen mükellef bağlı bulunduğu vergi dairesinden ÖKC İzin Yazısı almalıdır.

“ÖKC İZİN YAZISI” ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ”

………………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…/…/200…

Dairenizin………………………………………………..Vergi Numaralı Mükellefiyim.

…../…./200.. Tarihinde………………………………………… İşi Yapmak Üzere

Merkez/şube Açtım. 3100 Sayılı Kanun Gereğince, İlgili Perakende Satışlarım İçin Tarafınızdan
……. Adet Ödeme Kaydedici Cihaz Alabilmem İçin Tarafıma İzin Belgesi Verilmesi Husunda
Gereğini Bilgilerinize Arz Ederim.

Ödeme Kaydedici Cihazın Kullanılacağı Adres:

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

SAYGILARIMIZLA…

Kaşe / İmza

2.ADIM: Devreden mükellef devralan mükellefin almış olduğu ÖKC İzin Yazısına istinaden satış faturası düzenleyecektir. (Devreden mükellefin faturalarının iptali sözkonusu ise devralan mükellef gider pusulası düzenleyecektir.)

3.ADIM: Kullandıkları yazarkasalrı devretmek isteyen mükellefler yetkili servise başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettireceklerdir. Yetkili Servis cihazın kullanıldığı döneme ilişkin Mali Hafıza Raporunu alacaktır; servisin, devreden ve devralanın imzalarını taşıyan bir tutanak düzenleyecektir.

4.ADIM: Düzenlenen mali hafıza raporu ve tutanağın birer örneği mükelleflere (devreden mükellef ve devralan mükellef) verilecek; diğer örneği serviste kalacaktır.

5.ADIM: Servis, cihaz bünyesindeki eski mali hafızayı söküp, yerine cihazla aynı numaraya sahip yeni bir mali hafıza takacaktır. Sökülen hafıza ünitesi 5 yıl saklanmak üzere devreden mükellefe verilecektir.

6.ADIM: Devralan mükellefin aldığı cihazın ruhsatnamesine yapılan işlem işlenir. Ruhsatname ve fotokopisi, fatura ve fotokopisi, hazırlanan devir dilekçesi ve 1 nolu fiş teslim edilir. Mükellef, bu evraklarla bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaat ederek ÖKC Levhasını alacaktır.

KAYIP RUHSATNAME İŞLEMLERİ

1.ADIM: Herhangi bir gazeteye Kayıp İlanı verilir.

* İLAN ÖRNEĞİ
“….. vergi dairesi ….. nolu mükellefiyim. ….. marka ….. model ….. seri nolu yazarkasamın ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsizdir. Şirket Ünvanı/Şahıs Adı”

2. ADIM: İlanın çıktığı gazeteden 2 adet alınır.

3. ADIM: Bağlı bulunulan vergi dairesinden yeniden ruhsatname çıkartmak dilekçe yazılır.

* DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…/…/200…
Dairenizin……………………………………….. Vergi Numaralı Mükellefiyim.

……………………………….

………………………………. Adresinde Kullanmış Olduğum

……….Marka ……Model ………. Seri Numaralı Ödeme Kaydedici

Cihazıma Ait Ruhsatnameyi Kaybettim. Bu Nedenle Tarafınızdan ÖKC Ait Ruhsatname

Çıkartabilmem İçin Gerekli Olan İzin Belgesi Verilmesi Husunda

Gereğini Bilgilerinize Arz Ederim.

SAYGILARIMIZLA

Kaşe imza

Ek:1 (ÖKC Ait ruhsatnamenin kaybolduğunu bildiren gazete ilanı)

4.ADIM: Dilekçe ve 1 adet gazete ilanı ile bağlı bulunulan vergi dairesine müracaat edilir. Vergi dairesi, bu müracaat üzerine “Kayıp Ruhsatname Yazısı” düzenler. Ardından bu yazı ve 1 adet gazete ilanı ile servisler’e başvurulur. servisler yeni ruhsatın düzenlenmesini sağlar.

Not: Ruhsatnamenin ikinci kez kaybolması durumunda Vergi Dairesi tarafından ceza yaptırımı uygulanır.

YANLIŞ FİŞ KESİLMESİ DURUMUNDA PERİYODİK YAPILMASI GEREKENLER

Yanlış kesilen fişler yazarkasanın mali hafızasına otomatik olarak kaydolur. Bu bilgiler silinemez ve değiştirilemez özelliktedir. Bu nedenle yanlış kesilen fişlerin iptali için yazarkasaların mali hafızalarına müdahale sözkonusu değildir.

– Yanlış işlemin düzeltilebilmesi için hatalı kesilen fişin aslı bir dilekçe ile bağlı bulunulan vergi dairesine iptal edilmek üzere ibraz edilmelidir.

– Hatalı fişin yanlışlıkla müşteriye verilmesi veya bulunamaması halinde iç rulodan ispatıyla bağlı bulunulan vergi dairesine dilekçe ile bildirilmelidir.

Bize Ulaşın!

    Teklif ya da bilgi almak için
    0232 462 59 59 ya da formu doldurun!